REKLAMA
Autor: Justyna Koziej Opublikowano: 24 czerwca 2019

Leki recepturowe stosowane do oczu

REKLAMA
REKLAMA

Wykonywane w aptece leki recepturowe do oczu obejmują: krople, płyny oraz maści. Jest to specyficzna grupa preparatów, gdyż muszą być sporządzane w jałowych warunkach, pod lożą z laminarnym przepływem powietrza. Pora przypomnieć recepty zawierające leki stosowane do oczu…

Guttae ophthalmicae, czyli krople do oczu…

Stanowią najpowszechniejszy rodzaj leków recepturowych stosowanych do oczu. Są to jałowe, roztwory wodne lub olejowe roztwory lub rzadziej zawiesiny zawierające jedną bądź kilka substancji czynnych. Przeznaczone do wkraplania do worka spojówkowego lub na rogówkę. Mogą zawierać dodatek substancji pomocniczych, których dobór uzależniony jest od właściwości substancji leczniczej oraz użytego rozpuszczalnika.

Wśród wymagań jakie stawiane są kroplom do oczu można wymienić:

REKLAMA
REKLAMA
 • Jałowość,
 • Uzyskanie ciśnienia osmotycznego zbliżonego do ciśnienia osmotycznego płynu łzowego,
 • Odczyn zbliżony do odczynu płynu łzowego, który zapewnia odpowiednią dostępność biologiczną oraz trwałość,
 • Brak zanieczyszczeń mechanicznych,
 • W przypadku zawiesin, wielkość 90 % cząstek nie większych niż 20 µm.

Stosowane substancje lecznicze charakteryzują się działaniem przeciwbakteryjnym, wykorzystywanych w celu ułatwienia badań dna oka, leczeniu jaskry i zaćmy, zespołu suchego oka czy chorób oczu wywołanych alergiami.  W zależności od nich należy dobierać odpowiednie roztwory izotonizujące, buforujące a także substancje konserwujące.

 Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w chorobach jamy ustnej

Przykłady recept:

Rp.
0,5% Sol. Atropini   5,0
D.S. Krople do oczu

 

Rp.
Zinci Sulf.  0,01
Cocaini 0,02
Acidi borici   0,20
Aq. Dest. 10,00
M.D.S. 3 razy dziennie do oczu  

 

Rp.
Pilocarpini hydrochloridi 0,20
Aquae ad 10,0
M.f. guttae ophthalmicae
D.S. Wkraplać 3 razy dziennie po 2 krople do oczu

 

Rp.
Sulfacetamidi natrici 1,0
Aquae    ad 10,0
D.S. Krople do oczu  

 

Rp.
2% Sol. Acidi borici 10,0
M.f. guttae ophthalmicae

 

Rp.
Argenti colloidalis   0,2
Aquae ad 10,0
M.f. guttae ophthalmicae
D.S. Wiadomo

 

Rp.
Targesini  0,3
Aquae ad 10,0
M.f. guttae ophthalmicae

 

Rp.
Hydrocortisoni   0,1
Aquae ad 10,0
M.f. guttae ophthalmicae

 

Rp.
Kalii iodidi 0,2
Aquae ad 10,0
M.f. guttae ophthalmicae

 

Rp.
Zinci sulfatis 0,03
Tetracaini hydrochloridi 0,02
Acidi borici   0,20
Aquae 10,00
M.f. guttae ophthalmicae  
D.S. Wiadomo  

 

Rp.
0,75% Metronidazoli 10,0
M.f. guttae ophthalmicae

 

Rp.
30% Sol. Glyceroli   10,0
M.f. guttae ophthalmicae
D.S. Krople do oczu

 

Sprawdź także:

Inne leki recepturowe stosowane do oczu

Wśród innych preparatów stosowanych w schorzeniach oczu wyróżniamy płyny do oczu i maści. Pierwsze z nich stosuje się w celu usunięcia ciała stałego z oka lub do nasycenia opatrunków. Maści to jałowe, półstałe leki nanoszone na brzegi powiek oraz umieszczane w worku spojówkowym. Powyższa postać leku zapewnia wydłużony czas kontaktu substancji leczniczej z powierzchnią gałki ocznej. Muszą spełniać wymogi jałowości, nie mogą zawierać cząstek nierozpuszczalnych, posiadać odpowiednie właściwości reologiczne oraz nie wykazywać  działania drażniącego.

Farmakopea zaleca następujący skład podłoża do maści ocznych:

Paraffinum liquidum 10cz.
Lanolinum anhydricum 10cz.
Vaselinum album 80cz.

Przykłady recept:

Rp.
Sol. Natrii chloridi isot. 200,0
D.S. Płyn do przemywania oczu

 

Rp.
Acidi borici 6,0
Aquae ad 200,0
M.f.solutio
D.S. Płyn do przemywania powiek

  

Rp.
Atropini sulfatis  0,1
Vehiculi ad 10,0
D.S. Maść do oczu

 

Rp.
1% Ung. Pilocarpini hydrochloridi  10,0
D.S. Maść do oczu

 

Rp.
Hydrocortisoni   0,05
Eucerini    2,0
Vaselini albi  10,0
M.f.ung
D.S. Maść do oczu  

 

Rp.
Metronidazoli 0,25
Glyceroli 1,0
Vaselini ad 10,0
M.f.ung
D.S. Maść do oczu  

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w leczeniu kaszlu

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, 2015, PZWL, Warszawa.
 2. Krówczyński L., Ćwiczenia z receptury, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Rutter P. (2018), Opieka farmaceutyczna, Edra Urban&Partner, Wrocław.
 4. https://receptura.pl/vademecum/krople-do-oczu/ (dostęp 29.05.2019).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz