15-09-2023 09:28:08

Najczęstsze błędy popełniane przy wycenie leków recepturowych

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy wycenie leków recepturowych? Rosnące kwoty refundacji leków recepturowych sporządzanych w aptekach sprawiły, że od kilku lat Narodowy Fundusz Zdrowia bacznie przygląda się poprawności realizacji tych recept i nakłada (niekiedy bardzo wysokie) kary finansowe dla aptek, u których stwierdzono znaczne uchybienia. Poniższy artykuł powstał na podstawie szczegółowych informacji o wynikach kontroli aptek, które zostały umieszczone na stronie NFZ.
Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy wycenie leków recepturowych?

Oto lista najczęściej pojawiających się błędów w zakresie realizacji recept refundowanych na leki recepturowe:

 1. Brak faktur zakupu surowców farmaceutycznych oraz dokumentów przychodu/rozchodu – należy wyceniać leki recepturowe wyłącznie z surowców farmaceutycznych, których zakup został potwierdzony fakturą VAT wystawioną przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisany do rejestru hurtowni farmaceutycznych. Podważane jest wykorzystanie surowców farmaceutycznych, które zostały wprowadzone na stan magazynu dokumentem nadwyżek lub różnic remanentowych.
 2. Rozbieżności między ilościami zakupionych surowców farmaceutycznych a ich rozchodem
 3. Wycena leku na ryczałt z leków gotowych, nieznajdujących się na wykazie leków gotowych, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych – przypominamy, że do sporządzenia refundowanego leku recepturowego można użyć jedynie leków gotowych znajdujących się na wykazie znajdującym się w załączniku Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
 4. Nieprawidłowa karta surowca farmaceutycznego – należy wprowadzać surowce farmaceutyczne na stan apteki w sposób zgodny z fakturą zakupu – m.in. pod względem wielkości opakowania, ilości opakowań oraz kodu EAN
 5. Sprawozdanie nieprawidłowego kodu postaci leku recepturowego – jest to istotne ze względu na maksymalną ilość leku recepturowego, jaką można wycenić na jeden ryczałt – np. maści/kremów/mazideł do 100g, a płynnych leków do stosowania zewnętrznego – do 500g
 6. Sprawozdanie nieprawidłowych warunków sporządzania leku recepturowego – leki niejałowe wyceniane jako jałowe lub odwrotnie
 7. Wykonywanie i wydawanie leków recepturowych zawierających w swoim składzie substancje należące do wykazu A (substancje bardzo silnie działające) lub substancje odurzające przez technika farmaceutycznego
 8. Nieprawidłowa wycena leku recepturowego – sprawozdanie zawyżonej ilości składnika lub uwzględnienie składnika leku recepturowego, który nie występuje na awersie recepty
 9. Zawyżenie ceny surowców
 10. Niepełne adnotacje w zakresie przyjęcia, sporządzenia i/lub wydania leku recepturowego lub sprawozdanie nieprawidłowej godziny przyjęcia/sporządzenia/wydania leku- przypomnijmy, że do 16 kwietnia 2021 r. był obowiązek wykonania leku recepturowego w czasie 48 godzin od daty przyjęcia recepty do realizacji. Od tego czasu, obowiązek ten jest zniesiony.
 11. Zrealizowanie recepty, na której ilość leku recepturowego określono cyfrą rzymską – przypominamy, że ilość leku lub surowca na recepcie refundowanej może być wpisana tylko cyfrą arabską, a zapis rzymski wymaga wystawienia nowej e-recepty lub realizacji na 100%
 12. Brak zmniejszenia ilości surowca farmaceutycznego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną jednorazową lub/i dobową, pomimo że ze składu oraz sposobu użycia podanego na recepcie wynikało przekroczenie dawki maksymalnej
 13. Zrealizowanie recept, na których stwierdzono brak zapisu ilości sumarycznej lub ilości wyrażonej za pomocą jednostek dawkowania substancji odurzającej z grupy II-N (fosforanu kodeiny) oraz realizacja recepty na lek recepturowy z grupy II-N bez dawkowania
 14. Sporządzenie leku recepturowego zawierającego w swoim składzie antybiotyk, bez udokumentowania posiadania przez aptekę odpowiedniego sprzętu oraz badań potwierdzających właściwe działanie tego sprzętu;

Czytaj także: Wycena leku magistralnego

Warto nadmienić, że najwyższa kara, jaka została nałożona na aptekę w wyniku przeprowadzonych kontroli w okresie ostatnich dwóch lat, wyniosła 1 424 122,82zł, a w przypadku kontroli poprawności realizacji recept na leki recepturowe – kary nierzadko wynosiły kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 mgr farm. Anna Janaszkiewicz

Źródła:

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/kontrole/kontrole-nfz/szczegolowe-wyniki-kontroli/

logo