REKLAMA
Autor: Redakcja receptura.pl Opublikowano: 24 marca 2020

Pomieszczenia w aptece otwartej

REKLAMA
REKLAMA

Lokal, w którym znajduje się apteka otwarta, jest szczególnym miejscem. Musi bowiem zapewnić pacjentowi łatwy dostęp do preparatów farmaceutycznych oraz bezpieczeństwo, a personelowi bezpieczeństwo i wygodę pracy. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego liczne rozporządzenia określają normy i wymagania, które powinna spełnić apteka, by stać się miejscem przyjaznym zarówno dla pacjenta, jak i dla farmaceuty.

Apteka otwarta – podstawowe dotyczące lokalu

Zgodnie z obowiązującym prawem lokal apteki otwartej musi spełniać wszystkie warunki określone dla budynków użyteczności publicznej i miejsc pracy. Przepisy te dotyczą aspektów technicznych, higienicznych i sanitarnych, wszelkich instalacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Apteka ogólnodostępna może stanowić samodzielny budynek, ale może być także zlokalizowana w obrębie innego obiektu, o ile zapewniona zostanie odrębność apteki. Musi posiadać dwa osobne wejścia: jedno dla pacjentów, również tych niepełnosprawnych (co wyklucza schody) oraz drugie dla personelu i dostaw towaru. Ponadto apteka musi mieć okienko przeznaczone do nocnego wydawania leków.

REKLAMA
REKLAMA

Urządzenia wentylacyjne w aptece otwartej

Wszystkie pomieszczenia powinny być zaopatrzone w urządzenia wentylacyjne pozwalające na co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Wyjątek stanowi izba recepturowa, gdzie wentylacja powinna zapewnić 2-krotną wymianę powietrza w czasie godziny. Okna apteczne powinny posiadać zainstalowane systemy ograniczające nadmierne nasłonecznienie.

Wysokość pomieszczeń apteki, w której znajdują się dwa okienka ekspedycyjne, powinna wynosić minimum 2,5 m. Natomiast w przypadku większej ilości stanowisk – 3,0 m.

Powierzchnię apteki dzielimy na podstawową i pomocniczą. Powierzchnia podstawowa została określona przepisami i nie może być mniejsza niż 80m2. Wyjątek stanowią miejscowości liczące mniej niż 1500 mieszkańców i tereny wiejskie. Tam lokal apteki musi posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 60m2. Co ważne, jeśli apteka zajmuje się sporządzaniem preparatów homeopatycznych, jej powierzchnię należy odpowiednio powiększyć.

Apteka otwarta – skład powierzchni podstawowej

W skład powierzchni podstawowej apteki otwartej wchodzą:

1. Izba ekspedycyjna zawsze musi znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i nie może być pomieszczeniem przechodnim. Pozostałe pomieszczenia mogą znajdować się na innych kondygnacjach, pod warunkiem że stanowią funkcjonalną całość i do każdego z pomieszczeń można dostać się bez wychodzenia na zewnątrz. Podstawowym wyposażeniem izby jest stół ekspedycyjny (tzw. pierwszy stół), który oddziela farmaceutę od pacjentów. Powinien zostać zaprojektowany w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom niezatrudnionym w aptece. Najczęściej stół ekspedycyjny jest wyposażony także w szuflady służące do przechowywania określonych kategorii produktów. Podstawowym umeblowaniem izby ekspedycyjnej są również szafy zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi oraz regały i szuflady w których znajdują się tematycznie pogrupowane środki lecznicze.

Coraz częściej farmaceuci upominają się o powrót szyb do aptek, które oddzielałyby personel od osób niezatrudnionych w aptece. Kiedyś było to powszechnym rozwiązaniem, ale z biegiem lat i pojawiającą się modą na otwartość na pacjenta, szyby odeszły w zapomnienie w większości polskich aptek. W świetle obecnie obowiązujących przepisów nie ma obowiązku ich montażu.

2. Izba recepturowa, której podstawowym i obowiązkowym wyposażeniem jest loża pokryta tworzywem odpornym na chemikalia i łatwym do utrzymania w czystości, szafy przeznaczone do przechowywania substancji recepturowych, w tym wyodrębnione miejsce do przechowywania substancji bardzo silnie działających, wagi wielozakresowe, szkło, utensylia i naczynia do przygotowywania leków recepturowych, z wydzieleniem sprzętu dla substancji z grupy bardzo silnie działających. W izbie recepturowej oczywiście znajdują się też substancje przeznaczone do sporządzania leków recepturowych, które znajdują się w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Każda apteka powinna posiadać aktualną Farmakopeę, która szczególnie przydaje się właśnie w izbie recepturowej. Jeśli apteka zajmuje się wykonywaniem leków w warunkach aseptycznych (preparaty oczne, antybiotyki), to w skład jej podstawowego wyposażenia wchodzi loża z nawiewem laminarnym. Urządzenie powinno znajdować się w izbie recepturowej lub oddzielnym pomieszczeniu oraz sterylizator.

Osobny artykuł: Wagi w aptecznej recepturze

3. Izba do sporządzania preparatów homeopatycznych (o ile apteka zajmuje się ich sporządzaniem).

4. Zmywalnia, która jest częścią izby recepturowej.

5. Magazyn lub magazyny produktów leczniczych, których podstawowym wyposażeniem są regały magazynowe, szafy przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczone przed dostępem osób niezatrudnionych w aptece. Wyposażeniem magazynu jest również lodówka lub szafa chłodnicza z termometrem, która służy wyłącznie do przechowywania produktów leczniczych.

6. Magazyn przeznaczony do przechowywania produktów innych niż leki, czyli m.in. suplementów diety, kosmetyków czy środków dezynfekcyjnych.

7. Komora przyjęć, do której prowadzi osobne wejście, przeznaczone dla pracowników oraz dla dostaw towaru.

8. Pokój administracyjny.

9. Archiwum, które służy do przechowywania dokumentów i recept.

Czytaj również: Suszarka i loża z laminarnym nawiewem powietrza w aptecznej recepturze

Powierzchnia pomocnicza

Powierzchnia pomocnicza apteki ogólnodostępnej obejmuje:

 • pomieszczenie socjalne,
 • szatnia dla personelu, dopuszczalne jest umiejscowienie szatni w komorze przyjęć,
 • pomieszczenie sanitarne,
 • pomieszczenie porządkowe służące do przechowywania środków czystości,
 • powierzchnia komunikacyjna, czyli korytarze w aptece.

Prawidłowe przechowywanie leków wymaga odpowiednich warunków. Temperatura powinna wynosić 15–25oC, natomiast wilgotność powietrza nie może przekraczać 70%. Parametry te podlegają kontroli, dlatego wszystkie pomieszczenia apteki w których sporządza się, przechowuje (w tym lodówki i szafy chłodnicze) lub wydaje leki powinny być wyposażone w termometry i higrometry, z których co najmniej dwa razy dziennie należy dokonać odczytu i zapisać go w zeszycie kontrolnym.

Lokal apteki musi spełniać szereg wymagań, które są skrupulatnie sprawdzane podczas kontroli. Jednak to wszystko po to, by apteka była miejscem bezpiecznym zarówno dla pacjenta, jak i dla farmaceuty.

mgr. farm. Angelika Nowicka

Bibliografia:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki ; Dz.U. Nr 171, poz. 1395.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki ; Dz.U. Nr 161, poz. 1338.
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ; Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
 4. A. Szurpicki, Wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na aptekę, www.legalnapateka.pl, [dostęp 15.03.2020 12:00].

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz