REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 16 września 2019

Receptura leków cytostatycznych

REKLAMA
REKLAMA

Leki cytostatyczne to składowa szczególnego rodzaju terapii leczniczej, jaką jest onkologia. Głównym ich zadaniem jest hamowanie wzrostu komórek szybko dzielących się, a takimi są między innymi komórki nowotworowe. Określenie „między innymi” odnosi się do faktu, że cytostatyki niszczą także zdrowe komórki, ulegające szybkim podziałom – jak np. komórki włosów czy szpiku kostnego. A proces ten dotyczy nie tylko osób przyjmujących cytostatyki, ale również i tych, które je przygotowują. Z tego też względu receptura leków cytostatycznych różni się od standardowej procedury sporządzania leków w aptece ogólnodostępnej. I tym jest poniższy artykuł.

Kto odpowiada za przygotowanie leków cytostatycznych?

Na wstępie należy zaznaczyć, że już same przepisy odmiennie traktują apteczne leki recepturowe i leki cytostatyczne. Te pierwsze są w aptekach sporządzane, cytostatyki są natomiast przygotowywane do bezpośredniego podania pacjentom w ramach działalności szpitali. I to właśnie tam – w aptekach szpitalnych odbywa się proces ich przygotowania.

Przygotowanie leków cytostatycznych, to zgodnie z obowiązującym prawem i licznymi jego interpretacjami, wydawanymi przez krajowych konsultantów onkologicznych – usługa farmaceutyczna. A takowa wykonywana może być jedynie w aptekach (w tym przypadku szpitalnych). Jeśli dorzucić do tego fakt, iż leki cytostatyczne to w większości przypadków leki z wykazu A (a czynność tą mogą wykonywać jedynie magistrzy farmacji, zatrudnieni w aptece szpitalnej) to otrzymujemy pełen obraz tego, kto i gdzie może takie leki przygotowywać.

REKLAMA
REKLAMA

Na jakiej podstawie wykonywane są leki cytostatyczne?

Zlecenie wykonania leku cytostatycznego wydaje lekarz danego oddziału szpitalnego. Na podstawie jego recepty farmaceuta określa sposób wykonania leku oraz dobiera właściwy rozpuszczalnik. Recepta na lek cytostatyczny, oprócz tak oczywistych danych jak imię i nazwisko lekarza, czy też datę i nazwę leku zawiera też:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • nazwę oddziału, na którym znajduje się pacjent,
 • wiek, masę ciała i powierzchnię ciała pacjenta,
 • datę podania leku.

Informacja o powierzchni ciała pacjenta jest niejednokrotnie niezbędna, za sprawą tego, iż dawki znacznej części leków cytostatycznych dostosowane są właśnie do powierzchni ciała, a nie do jego masy.

W jaki sposób zorganizowana jest część apteki szpitalnej, odpowiedzialna za przygotowanie leków cytostatycznych?

Zgodnie z aktualną wiedzą idealnym rozwiązaniem dla przygotowania leków cytostatycznych jest Centralna Pracownia Leków Cytostatyków. Stanowi ona wyodrębnioną cześć w ramach apteki szpitalnej i podlega specjalnym wymaganiom, zwłaszcza pod względem technicznym. Centralnym punktem pracowni cytostatyków jest boks, posiadający lożę z laminarnym, pionowym nawiewem powietrza. Boks poprzedza śluza przygotowawcza, a na drugim końcu znajduje się śluza wyjściowa (końcowa). Do boksu leki wprowadzane są kanałem podawczym, zaś gotowe preparaty opuszczają pracownię kanałem (śluzą) wydawczą. Wszystkie wprowadzane do boksu aspetycznego materiały i sprzęty muszą być zdezynfekowane.

Osobny artykuł: Suszarka i loża z laminarnym nawiewem powietrza w aptecznej recepturze

W boksie aseptycznym obowiązuje klasa czystości B powietrza, natomiast w przestrzeni przygotowawczej – klasa A. Dodatkowo budowa boksu powinna gwarantować co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Analizując proces przygotowania leków cytostatycznych w warunkach apteki szpitalnej należy również pamiętać, że specjalne środki ostrożności obowiązują już w momencie przyjęcia dostawy leku do apteki. Cytostatyki wymagają odrębnych przestrzeni magazynowych – dodatkowo oznakowanych. Podobnie sprawa wygląda w kontekście dostarczania gotowego leku na oddział. I w tym przypadku transport odbywa się w specjalnych, dodatkowo oznakowanych pojemnikach, a osoby wykonujące tą czynność muszą być specjalnie przeszkolone z zakresu wiedzy o cytostatykach.

Dlaczego w odniesieniu do cytostatyków bezpieczeństwo to sprawa pierwszorzędna?

Cytostatyki oddziałują zarówno na komórki chore, jak i na komórki zdrowe. Podczas ich przygotowywania jest kilka etapów krytycznych (jak chociażby otwarcie fiolki z lekiem lub też rozpuszczanie liofilizatu), w trakcie których może dojść do wytworzenia aerozolu leku w powietrzu bądź jego rozlania. Domeną cytostatyków jest fakt oddziaływania poprzez ich wdychanie, ale także przez bezpośredni kontakt ze skórą (nawet tą nieuszkodzoną!). To sprawia, iż kwestia bezpieczeństwa i spełniania wysokich wymogów GMP powinna być traktowana z należytą ostrożnością i dokładnością.

Warto zapamiętać, iż osobami, które nie mogą mieć kontaktu z lekami cytostatycznymi i tym samym są wyłączone z możliwości ich przygotowania są:

 • kobiety ciężarne i karmiące,
 • kobiety w wieku rozrodczym, planujące posiadanie dziecka,
 • osoby z uszkodzonymi nerkami lub wątrobą,
 • osoby z niezadowalającymi wynikami badań lekarskich – do czasu poprawy ich wartości,
 • osoby z infekcją dróg oddechowych,
 • osoby z aktywną postacią choroby skóry.

Dodatkowe obostrzenia w pracy z cytostatykami odnoszą się do procedur ich przygotowania i obchodzenia się z odpadami, powstałymi w tym procesie. Do przygotowania leku cytostatycznego konieczne jest założenie specjalnie do tego przeznaczonych ubrań ochronnych, wraz z dwoma parami rękawic, z czego zewnętrzna para musi był jałowa i zakładana jest bezpośrednio pod lożą. Wszystkie sprzęty i materiały używane w boksie aseptycznym powinny być zdezynfekowane, zaś odpady powstałe po procesie przygotowania leków muszą być segregowane oddzielnie, do specjalnie oznaczonych worków. Odpady te nie mogą być ponownie wykorzystywane i podlegają jedynie procesowi spalenia w temperaturze 1100-1200°C.

Co do pracy w warunkach boksu leków cytostatycznych przepisy mówią, iż preparaty te wytwarzane są przez osobę wykonującą oraz pomocnika. Jednorazowo osoby te mogą przebywać w boksie przez okres 2 godzin, a po tym czasie muszą mieć minimum półgodzinną przerwę w kontakcie z lekami cytostatycznymi. Maksymalnie dziennie mogą tam przebywać przez okres 5 godzin.

Sam proces przygotowania leków cytostatycznych jest polega na obliczeniu dawki leku, jaki należy pobrać do przygotowania zleconego preparatu. Poza tym farmaceuta ma za zadanie dobrać odpowiedni rozpuszczalnik, zgodny z informacjami z ChPL danego leku. Gotowy preparat należy specjalnie oznaczyć jako niebezpieczny i silnie działający i opatrzeć go informacją: dla kogo jest przeznaczony, co zawiera, kiedy został wykonany i jaki jest jego termin przydatności.

Pamiętajmy – leki cytostatyczne podlegają takim samym wymaganiom jak leki parenteralne – muszą być jałowe.

Literatura:

 1. Postępowanie z lekiem cytotoksycznym w aptece szpitalnej, Olga Fedorowicz, Magdalena Kempczyńska, Farm Pol, 2010, 66(2): 136-140.
 2. Receptura apteczna, Renata Jachowicz, wydanie III uaktualnione, 2015.
 3. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego ws. sporządzania leków cytostatycznych , Anna Koper, Bydgoszcz 2008.
 4. https://www.kierunekfarmacja.pl/artykul,18893,przygotowywanie-lekow-cytostatycznych-zasady-funkcjonowania-pracowni.html.
 5. Receptura cytostatyków, Przemysław Rokicki, Aptekarz Polski online, 2016.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz