REKLAMA
Kategoria: Maści Autor: Redakcja receptura.pl Opublikowano: 15 marca 2020

Maść z cignoliną – właściwości ditranolu

REKLAMA
REKLAMA

Jednym z częściej obserwowanych zjawisk w recepturze aptecznej jest proces utleniania cignoliny w obecności tlenku cynku. Dithranol (cignolina) to substancja stosowana w leczeniu łuszczycy. Jest surowcem stosowanym do sporządzania w aptekach ogólnodostępnych maści i past, na podstawie recepty lekarskiej. Substancja jest pod względem fizykochemicznym mało stabilna – wrażliwa na światło i podwyższoną temperaturę.

Osobny artykuł: Mazidło z cignoliną – zastosowanie i sposób przygotowania

Cignolina wykazuje działanie antymitotyczne, pochłania tlen z tkanek. Odznacza się działaniem silnie keratoplastycznym, keratolitycznym (zależnie od zastosowanego stężenia), bakteriobójczym, grzybobójczym, przeciwłojotokowym. Mechanizm działania cignoliny wynika z jej budowy chemicznej, która daje możliwość powstawania tlenu syngletowego, anionu nadtlenkowego i rodników hydroksylowych, odpowiedzialnych za działanie lecznicze oraz właściwości drażniące. Aby uzyskać efekt leczniczy, dithranol musi być podany na skórę w postaci zredukowanej. W wyniku wzajemnej reakcji między tlenkiem cynku a cignoliną dochodzi do jej utlenienia, co prowadzi do powstania metabolitów pozbawionych działania leczniczego, a działających drażniąco na skórę.

REKLAMA
REKLAMA

Rp.
Cignolini 0,25
Paraffini liq. 10,0
Pastae Zinci
ad 100,0
M.f.ung.

Przygotowanie pasty rozpoczęto od roztarcia w moździerzu przepisanej masy cignoliny (0,25 grama) z 5 gramami parafiny ciekłej. Pastę cynkową lekko podgrzano na łaźni wodnej w celu ułatwienia mieszania, a następnie połączono ją z 5 gramami parafiny ciekłej. Tak przygotowane podłoże wymieszano z zawieszoną w parafinie cignoliną. Pastę pozostawiono do obserwacji stabilności na okres dwóch tygodni. Zgodnie z oczekiwaniami, pasta już po kilku minutach przyjęła barwę pomarańczowo-brązową, co może świadczyć o rozłożeniu cignoliny do pochodnych związków, niemających działania leczniczego.

Sprawdź także: 40% maść mocznikowa z kwasem salicylowym

Zminimalizowanie rozkładu cignoliny

Aby zminimalizować rozkład cignoliny do m.in. dantranolu i antrachinonu, zmieniono skład maści wprowadzając 1 gram kwasu salicylowego kosztem pasty cynkowej, a w drugim przypadku 2 gramy kwasu salicylowego.

Rp 1

Cignolini 0,25

Acidi salicylici 1,0

Paraffini liq. 10,0

Pastae Zinci ad 100,0

M.f.ung.

 

Rp 2

Cignolini 0,25

Acidi salicylici 2,0

Paraffini liq. 10,0

Pastae Zinci ad 100,0

M.f.ung.

Dodany kwas spełnia potrójną rolę w formulacji cignoliny z pastą cynkową:

 • zapobiega procesowi utleniania cignoliny,
 • utrzymuje odpowiednie pH środowiska,
 • wykazuje działanie lecznicze keratoplastyczne, a w wyższych stężeniach keratoliptyczne.

Dodania kwasu salicylowego nie można wiązać z uzyskaniem prawidłowej postaci leku, dlatego taka ingerencja w skład recepty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 października 2002 r. – „W sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych”, wymaga konsultacji z lekarzem.

Czytaj również: Mazidło wapienne – Linimentum Calcis

Maść z cignoliną – więcej kwasu salicylowego

Przygotowując zmodyfikowane pasty, roztarto w osobnych moździerzach kwas salicylowy i ditranol, każdy z surowców z 5 gramami parafiny. Do zawieszonego w parafinie kwasu salicylowego porcjami dodawano rozgrzaną pastę cynkową i mieszano. Po uzyskaniu jednorodnego układu wprowadzono porcjami zawiesinę dithranolu i ponownie mieszano.

W przypadku maści zawierającej 1 gram kwasu salicylowego, w trakcie przechowywania preparatu nadal obserwowano zmianę zabarwienia na brązowe. Barwa maści zawierającej 2 gramy kwasu salicylowego była praktycznie niezmienna w czasie, co oznaczało zminimalizowanie przemiany cignoliny do brązowego antrachinonu. Zarówno 1 jak i 2 gramy kwasu salicylowego nie wystarczą, aby reakcja z tlenkiem cynku zaszła w sposób ilościowy. 2% kwasu salicylowego okazało się wystarczające do spowolnienia procesu utleniania na powierzchni tlenku cynku poprzez utworzenie salicylanu cynku. Istotna jest kolejność łączenia składników. Optymalne rezultaty osiągnięto w przypadku roztarcia kwasu salicylowego z pastą cynkową i dopiero połączeniu takiego układu z dithranolem.

Maść można wykonać również w robocie aptecznym Gako Unguator, który pozwala na mieszanie nawet tak gęstych układów, jak pasta cynkowa. Dodatkowo urządzenie pozwala zaoszczędzić czas, a otrzymany preparat jest higienicznie zapakowany w sposób przyjazny pacjentowi.

Osobny artykuł: Przepis na roztwór dezynfekujący do rąk

Literatura:

Galeria zdjęć

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz