REKLAMA
Autor: Justyna Koziej Opublikowano: 8 lipca 2019

Roztwory wodne w recepturze aptecznej

REKLAMA
REKLAMA

Roztwory lecznicze zgodnie z definicją stanowią płynną postać leku przeznaczoną do stosowania zewnętrznego jak i wewnętrznego, otrzymaną w wyniku rozpuszczenia jednej bądź kilku substancji pomocniczych w odpowiednim rozpuszczalniku. W przypadku roztworów wodnych jest nim woda. Przypomnijmy sobie zatem ich charakterystykę, zastosowanie oraz przykłady recept przepisywanych przez lekarzy

Kiedy stosujemy roztwory wodne?

Roztwory mają szerokie zastosowanie terapeutyczne. Wyróżnia się wśród nich roztwory:

 • do podania doustnego,
 • do stosowania w jamie ustnej,
 • do irygacji,
 • do ucha, nosa czy oczu.

W zależności od rodzaju wykonywanego preparatu w recepturze aptecznej wykorzystuje się wodę „pro usu officinale” lub do iniekcji. Roztwory wodne w większości przypadków są roztworami rzeczywistymi, które można sączyć w celu uzyskania przezroczystości.

REKLAMA
REKLAMA

Należy pamiętać, że jeśli na recepcie nie podano nazwy rozpuszczalnika a tylko termin „roztwór” należy przyjąć, że rozpuszczalnikiem jest woda.

 Osobny artykuł: Roztwory olejowe w recepturze

Woda do receptury aptecznej

Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Stanowi ważną substancję pomocniczą, a przy wykonaniu roztworów wodnych jest ich nieodłącznym elementem. Jej monografia znajduje się w Farmakopei XI, w celu ustalenia wymagań, jakie musi spełniać. W aptece wodę można wytwarzać odpowiednią metodą bądź stosować tę oferowaną przez przemysł (wodę w pojemnikach). Do przygotowania leków jałowych należy użyć wodę do wstrzykiwań jednak ze względu, że woda oczyszczona musi spełniać kryteria jałowości, można ją używać także do sporządzania preparatów jałowych. Po otwarciu pojemnika wodę pobiera się z niego do 16 godzin.

Zasady sporządzania roztworów wodnych

1. Odważanie substancji czynnej i wody

Jeśli w recepcie zapisane jest więcej niż jedna substancja lecznicza to każdą z nich rozpuszcza się w niewielkiej ilości wody a następnie przygotowane roztwory się łączy ze sobą.

2. Mieszanie

Roztwory należy zamieszać. Jeśli odbywa się to za pomocą zlewki, po przeniesieniu roztworu do butelki, zlewkę popłukuje wodą i uzupełnia roztwór do żądanej masy leku.

3. Oznakowanie butelki z roztworem

Roztwory wodne używane w recepturze:

 • Woda wapienna – roztwór wodorotlenku wapnia powstały na skutek reakcji tlenku wapnia z wodą. Stanowi roztwór nasycony, przechowywany z osadem nierozpuszczonego tlenku wapnia.
 • Nadtlenek wodoru 3% – roztwór nadtlenku wodoru w wodzie przygotowany przez rozcieńczenie 10-krotne 30% perhydrolu.
 • Roztwór zasadowego octanu glinu czyli płyn Burowa.
 • Roztwór wodny jodu – zawiera 1% jodu oraz 2% jodku potasu. Roztwór ten stanowi przykład roztworu solubilizowanego jodu, który w wodzie jest nierozpuszczalny.

Sprawdź również: Roztwory buforowe w recepturze

Przykłady recept :

Rp.
10% Sol. Calcii chloridi 200,0
M.f.sol.
D.S.3x dziennie

 

Rp.
1% Sol. Acidi hydrochloridi 300,0
M.f.sol
D.S. 3xdz. Łyżkę przed jedzeniem

 

Rp.
5% Sol. Kalii iodidi 200,0
M.f.sol.
D.S. Łyżka na ½ szklanki wody

 

Rp.
Codeini phosphatis 0,9
Aquae ad 250,0

 

Rp.
Sol. Sal. Erlenmeyeri 3,0
Aquae ad  100,0

 

Rp.
Natrii hydrogenocarbonatis 0,1
Natrii chloridi 0,7
Kalii chloridi 0,3
Glucosi 4,0
Aquae ad 200,0
M.f.sol.
D.S. 5x łyżkę stołową dla dziecka

 

Rp.
Iodum 0,5
Kalii iodidum 1,0
Aqua purificata 48,5
M.f.sol.
D.S. Wiadomo

 

Rp.
Resorcinoli 0,3
Aquae 100,0
M.f.sol.
D.S. Płyn na okłady

 

Rp.
Sol. Kalii permanganatis 0,5/200,0
M.f.sol.
D.S. Zewnętrznie

 

Rp.
1% Sol. Acidi borici 500,0
M.f. sol.
D.S. Zewnętrznie

 

Rp.
2% Sol. Lidocaini hydrochloridi 200,0
M.f.sol.
D.S. Zewnętrznie

 

Rp.
2% So. Aluminii subacetatis 500,0
M.f.sol.
D.S. Zewnętrznie do okładów

 

Rp.
10% Sol. Formaldehydi 250,0
M.f.sol.
D.S. Zewnętrznie do odkażania

 

Rp.
2% Sol. Argenti nitratis 100,0
M.f.sol.
D.S. Zewnętrznie

 

Rp.
Resorcinoli 0,75
Zinci sulfatis 3,0
Aquae 300,0
M.f.sol.
D.S. Do inhalacji

 

Rp.
Natrii chloridi 4,0
Glyceroli 20,0
Aquae ad 400,0
M.f.sol.
D.S. Do płukania gardła

Czytaj również:

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, 2015, PZWL, Warszawa.
 2. Krówczyński L., Ćwiczenia z receptury, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Sznitowska M., Farmacja stosowana technologia postaci leku, 2017, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 4. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Farmakopea XI, 2017.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz