REKLAMA

Skróty łacińskie stosowane w recepturze i ich znaczenie w języku polskim

REKLAMA
REKLAMA

Skróty łacińskie stosowane w recepturze, ich rozwinięcie i znaczenie w języku polskim

Aby wyszukać skrót, jego rozwinięcie lub znaczenie w języku polskim skorzystaj z opcji „szukaj”.

SkrótRozwinięcie w języku łacińskimZnaczenie w języku polskim
aapo (np. po jednej części)
aaana partes aequalespo równych częściach
adaddo
ad m. med.ad manus medicido rąk lekarza
ad us. ext.ad usum externumdo użytku zewnętrznego
ad us. int.ad usum internumdo użytku wewnętrznego
ad us. prop.ad usum propriumdo użytku własnego
add.adde, addeturdodaj
aeq.aequalisrówny
Aq.Aquawoda
Aq. dest.Aqua destillatawoda destylowana
Aq. bidest.Aqua bidestillatawoda dwukrotnie destylowana
Aq. pro inj.Aqua pro injectionewoda do wstrzyknięć
Aq. pur.Aqua purificatawoda oczyszczona
caps.capsulakapsułka
comp., cpt., cmp.composituszłożony
cort.cortexkora
corrigcorrigensśrodek poprawiający smak i zapach
d.da, denturdaj
d.t.d.dentur tales dosesdaj takich dawek
d.s.da signawydaj, oznacz
dec., dect.decoctumodwar
dil.dilutus dilutiorozcieńczony, rozcieńczenie
div.in part. aeqdivide in partes aequalespodziel na równe części
dos.dosis, dosesdawka, dawki
ex tempex temporedoraźnie, bezpośrednio przed użyciem
eff.effervescensmusujący
extr.extractumwyciąg
extr. fl.extractum fluidumwyciąg płynny
extr. sicc.extractum siccumwyciąg suchy
excip.excipienssubstancja pomocnicza
f.fiat, fiant, facniech powstanie, zrób
fluid, fld.fluiduspłynny
fl., flor.flos, floreskwiat, kwiaty
fol.folium, folialiść, liście
fr., fruct.fructusowoc
glob.globulusgałka, globulka
glob.vag.globuli vaginalesgałki dopochwowe
gtt., gutt.gutta, guttaekropla, krople
hb.herbaziele
ininw
inf.infusumnapar
ini.injectiowstrzyknięcie
i.m.iniectio intramusculariswstrzyknięcie domięśniowe
i.v.iniectio intravenosawstrzyknięcie dożylne
ini. subc., s.c.iniectio subcutaneawstrzyknięcie podskórne
lag.lagenanaczynie, opakowanie
lag. orig.lagena originalisopakowanie oryginalne
lin.linimentummazidło
liq.liquiduspłynny, ciekły
mac.macera, maceratiomaceruj, macerat
M. d. s.misce, da signaturamzmieszaj, oznacz
m.f.misce, fiatzmieszaj, zrób
m.f. pulv.misce, fiat pulviszmieszaj, zrób proszek
m.f.s.misce, fiat solutiozmieszaj, zrób roztwór
mixt.mixturamikstura, mieszanka
No, Nrnumero, numerusw ilości, liczba
ol.oleumolej
p. aeq.partes aequalesrówne części
praec., ppt.praecipitatusstrącony
p.o.per osdoustnie
p.r.per rectumdoodbytniczo
p. v.per vaginamdopochwowe
pulv.pulvisproszek
q.s.quantum satisilość potrzebna, ile wystarczy
rad.quantum sufficit radixkorzeń
Rp.recipeweź (nagłówek recepty)
rhiz.rhizomakłącze
s.signa, signeturoznacz
sol.solutioroztwór
solv.solverozpuść
sem.semennasienie
splt., simpl., splxsimplexprosty, zwykły, niezłożony
sir.sirupussyrop, ulepek
spir.spiritusspirytus
spec.speciesziółka
succ.succussok
supp., suppos.suppositoriumczopek
susp.suspensiozawiesina
Tab.Tabulettatabletka
Tabl., Tbl.Tabulettaetabletki
Tinct., Tra, Tct.Tincturanalewka
U., Ung., Ungt.Unguentummaść

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz