REKLAMA
Autor: Agata Zięba Opublikowano: 30 września 2019

Suszarka i loża z laminarnym nawiewem powietrza w aptecznej recepturze

REKLAMA
REKLAMA

Pomimo ogromnej ilości leków gotowych, farmaceuci często proszeni są o przygotowywanie preparatów recepturowych. Bardzo ważnym aspektem, wpływającym na późniejsze bezpieczeństwo stosowania takich medykamentów jest zachowanie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej wykorzystywanych substancji i utensyliów. W tym celu korzysta się z urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie jałowości sprzętu, substancji czynnej i miejsca w którym lek jest przygotowywany.

Osobny artykuł: Surowce farmaceutyczne

Jałowość i aseptyka

Jałowością określamy stan, w którym w danym leku nieobecne są formy wegetatywne ani przetrwalnikowe drobnoustrojów. Wg. Farmakopei  wyroby medyczne i leki poddane procesowi wyjaławiania powinny posiadać poziom czystości mikrobiologicznej równy 10-6. Postępowanie, które pozwala na uzyskanie odpowiednio czystych (jałowych) leków, pomieszczeń czy utensyliów nazywane jest aseptyką.

REKLAMA
REKLAMA

Lekami recepturowymi, które muszą spełniać wymagania jałowości są:

 • preparaty przeznaczone do stosowania pozajelitowego,
 • preparaty do oczu,
 • preparaty stosowane na rozległe rany i oparzenia [1].

Sprawdź także: Kapsułkarka w aptecznej recepturze

Suszarka apteczna

Suszarka z wymuszonym przez wentylatory obiegiem powietrza, jest jednym z urządzeń które znajdują się w części recepturowej wielu aptek. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1395) to urządzenie powinno stanowić element wyposażenia apteki ogólnodostępnej przygotowującej jałowe leki recepturowe oraz każdej apteki szpitalnej.

Z wykorzystaniem suszarek sterylizuje się narzędzia, opakowania, a w niektórych przypadkach nawet same substancje czynne wykorzystywane w recepturze. Wystawienie leków czy utensyliów na działanie suchego, gorącego powietrza o określonych parametrach, pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości mikrobiologicznej [2].

Większość tego typu urządzeń wygląda podobnie – posiada obudowę wykonaną z blachy stalowej pokrytej lakierem. Wewnątrz zamontowana jest komora robocza z półkami. Ponadto, we wnętrzu urządzenia znajdują się grzałki i wentylator – umożliwia to utrzymanie równomiernego rozkładu temperatury, co korzystnie wpływa na penetrację czynnika wyjaławiającego [3].

Między innymi od sprawności  tego urządzenia zależy efektywność procesu wyjaławiania, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo przygotowywanych preparatów recepturowych. Z tego względu konieczne jest okresowe sprawdzanie suszarki pod kątem zachowywania ograniczanych normami parametrów wyjaławiania termicznego. Podczas takiej kontroli analizuje się czynniki : fizyczne (określające stan techniczny sterylizatora np. zdolność do utrzymania odpowiedniej temperatury), chemiczne (np. zmiana zabarwienia rurek Browna świadczy o osiągnięciu zaprogramowanych warunków) oraz biologiczne (np. wskazujące na usunięcie z wyjaławianego sprzętu drobnoustrojów) [4].

Należy pamiętać, że tego typu kontrole powinny być przeprowadzane co pół roku oraz każdorazowo po awariach suszarki lub sterylizatora. Dodatkowo, wyniki pomiarów muszą być przechowywane w formie pisemnej.

Osobny artykuł: Wagi stosowane w aptecznej recepturze

Loża z laminarnym przepływem powietrza

Loża z laminarnym przepływem powietrza powinna wchodzić w skład wyposażenia każdej z placówek aptecznych, w których przygotowuje się jałowe leki recepturowe [2]. Jest to urządzenie, które ma za zadanie stworzyć i utrzymać warunki aseptyczne w najbliższym otoczeniu wytwarzanego leku. Utrzymanie takich parametrów możliwe jest dzięki zachodzącemu niezaburzonemu przepływowi czystego (poddanego oczyszczaniu przez filtry HEPA) powietrza. W skład loży z laminarnym przepływem powietrza często wchodzi również lampa UV, której uruchomienie przed pracą pozwala dodatkowo wyjałowić przestrzeń roboczą komory [5]. Zgodnie z obowiązującymi normami, wewnątrz loży powinno być uzyskane środowisko w 99,99% wolne od zanieczyszczeń cząstkami o średnicy 0,3 mikrometra.

Urządzenie to również powinno być poddawane okresowym przeglądom, które pozwalają na sprawdzenie prawidłowości jego działania. W tym celu mierzy się i reguluje prędkość laminarnego przepływu powietrza, ponadto kontroluje się prawidłowe działanie zamontowanych w niej filtrów oczyszczających. Czas działania filtrów oraz badań technicznych komory określony jest przez jej producenta i zamieszczony w specyfikacji do niej dołączonej [6].

Piśmiennictwo:

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz