REKLAMA

Przybornik

REKLAMA
REKLAMA

Narzędzia dla receptury

Przybornik to miejsce, które przybliży Ci i przypomni podstawowe informacje odnośnie poprawności zapisu składu i ilości leku robionego na recepcie. Dzięki niemu realizacja i wycena recept na leki sporządzane w aptece nie będzie stanowiła już dla Ciebie większego problemu.

Zakładka „Ilość leku za opłatę ryczałtową” przedstawia informacje odnośnie tego, jaką ilość danego leku recepturowego lekarz może przepisać na recepcie w ramach podstawowej opłaty ryczałtowej. Jest to również cenne źródło informacji dla farmaceutów, gdyż określa normy ilościowe, w jakich mogą się poruszać w związku z rodzajem wykonywanego leku.

REKLAMA
REKLAMA

Warto znać te wartości, gdyż nieprzestrzeganie ich będzie jednoznaczne z narażeniem się na kary i zwrot kosztów refundacji, jakie poniósł NFZ w związku z wykonaniem przez aptekę danej recepty.


Zakładka „Synonimy surowców stosowanych w recepturze aptecznej” stanowi niejako kompendium informacji o obecnych w języku medycznym synonimach nazw konkretnych związków. To, co dla jednych jest anestezyną, dla innych będzie benzokainą – choć odnosi się do tej samej substancji. Wiedza na temat stosowanych w praktyce recepturowej synonimach znacząco ułatwia i usprawnia pracę przy sporządzaniu leków w aptece. Co więcej – czyni ją zdecydowanie bezpieczniejszą, minimalizując ryzyko użycia substancji innej niż ta, którą zalecił lekarz na recepcie.


Zakładka „Masa pojedynczej kropli” okazuje się szczególnie przydatna w kontekście wykonywania leków, mających w swoim składzie różnego rodzaju ciecze. Przedstawiony w niej przelicznik masy kropli na odpowiadającą jej liczbę pojedynczych kropli pozwala na dokładne obliczenie potrzebnej do sporządzenia leku ilości danego roztworu.


Zakładka „Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych” określa listę przemysłowych leków gotowych, których zastosowanie w ramach realizacji danej recepty na lek robiony będzie poprawne, dozwolone i zgodne z aktualnymi wymaganiami. Wymienione w tym dziale preparaty mogą stanowić integralną część zleconego przez lekarza leku recepturowego, a ich użycie będzie odpowiadać przepisom, jakie Farmakopea stawia lekom sporządzanym w warunkach aptecznych. Wykaz tych leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2012 r.


Zakładka „Skróty łacińskie stosowane w recepturze i ich znaczenie w języku polskim” to niezwykle cenne źródło informacji dla każdego farmaceuty. Zapis składu leku recepturowego na recepcie niejednokrotnie pełen jest powszechnie stosowanych przez lekarzy skrótów, których rozszyfrowanie pozwala na właściwe i zgodne z zaleceniem lekarza wykonanie leku w aptece. Skróty te są tak naprawdę dużym uproszczeniem łacińskich wyrazów, określających:

 • rodzaj przeznaczenia danego leku (wewnętrznie/zewnętrznie),
 • sposób przygotowania danego leku (zmieszaj/dodaj/rozpuść),
 • jak dużo danej substancji należy użyć (w równych częściach/do określonej wagi).

Zakładka „Tabela alkoholometryczna” to niezbędnik każdego, przed którym stoi zadanie wykonania leku, w skład którego wchodzi etanol. Niejednokrotnie zapis na recepcie nie pozwala jednoznacznie określić ilości etanolu, jaką farmaceuta musi użyć do prawidłowego i zgodnego z wolą lekarza sporządzenia leku. Aby uniknąć pomyłek, zajrzyj do zakładki „Tabela alkoholometryczna”.


Zakładka „Dawki maksymalne” jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa farmakoterapii. Wykonując dany lek recepturowy jesteśmy zobowiązani do skontrolowania poprawności jego składu ilościowego w kontekście poszczególnych substancji. Znajomość maksymalnych dawek, jakie mogą być przyjęte przez pacjenta pozwala nam w porę zareagować i uniknąć sytuacji zażycia przez niego toksycznych ilości któregoś ze związków. Wykonując lek, jesteśmy wszak ostatnim ogniwem kontroli nad tym, co będzie stosował pacjent. Nie zapominajmy o tym!


Zakładka „Wycena leku magistralnego” to niezbędnik, który przydaje się na ostatnim etapie sporządzania leku w aptece, jakim jest poprawna jego wycena. Z informacji, jakie tu znajdziemy możemy dowiedzieć się:

 • co składa się na końcową wartość danego leku,
 • jaką część tej kwoty pokrywa pacjent,
 • o jaką kwotę będzie mogła ubiegać się apteka od Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zwrotu kosztów refundacji.

W dziale tym znajdziemy też informację, kiedy dany lek gotowy może zostać uwzględniony jako refundowany, a kiedy jego obecność w składzie preparatu uniemożliwia uwzględnienie przy jego wycenie opłaty ryczałtowej.

Zobacz również: kalkulator etanolu, kalkulator dla witaminy A, kalkulator dla witaminy E, kalkulator dla nystatyny

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz