REKLAMA

Zawiesiny

REKLAMA
REKLAMA

Zawiesiny (Suspensiones)

Zawiesina to stosowana w lecznictwie płynna postać leku, będąca układem dwufazowym, a dokładniej mieszaniną trudno rozpuszczalnej substancji bądź substancji leczniczych w cieczy, stanowiącej fazę rozpraszającą. Dodatkowo w fazie tej mogą zawierać się inne składniki poza substancją leczniczą, tzw. substancje pomocnicze, które w zastosowanych ilościach nie mogą wywierać własnego działania farmakologicznego, a także nie mogą wpływać na trwałość zawiesiny,  Wyróżnia się dwa rodzaje zawiesin – do użytku wewnętrznego (ad usum internum), oraz do użytku zewnętrznego (ad usum externum).

Sprawdź: Vademecum

Najczęściej stosowanymi cieczami w przypadku wytwarzania zawiesin są: woda, roztwór wodny, glicerol, a także etanol i dużo rzadziej olej. Zawiesiny wykonane za pomocą etanolu wykazują większą trwałość w porównaniu z zawiesinami, gdzie jako fazy rozpraszającej użyto wody. Do substancji pomocniczych, będących składnikami zawiesin zaliczyć można przede wszystkim te, które odpowiadają za zwiększenie lepkości zawiesiny, substancje zwilżające, substancje poprawiające smak i zapach (olejki eteryczne, nalewki, syropy), a także konserwanty (kwas benzoesowy, benzoesan sodu) oraz bufory, które mają na celu utrzymanie prawidłowego pH zawiesiny (bufor fosforanowy czy cytrynianowy).

REKLAMA
REKLAMA

 Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

Opisując zawiesiny, należy w pierwszej kolejności skupić się na ich właściwościach związanych  z zawieszeniem nierozpuszczalnej substancji w cieczy rozpraszającej. Dużą rolę odgrywa tu zjawisko sedymentacji, czyli opadania zawieszonej substancji pod wpływem sił grawitacji. Proces ten opisuje prawo Stokesa, zgodnie z którym szybkość opadania substancji maleje w przypadku zwiększenia stopnia jej rozdrobnienia oraz zwiększenia lepkości cieczy.

Lepkość zawiesiny jest istotnym elementem charakteryzującym tą postać leku. Zawiesina nie może wykazywać się zbyt dużą lepkością, gdyż utrudniałoby to jej pobieranie i dawkowanie. Jednocześnie lepkość danego leku nie może być zbyt mała, ponieważ wiązało by to się ze zbyt dużym zjawiskiem sedymentacji. Kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej lepkości zawiesiny odgrywają koloidy hydrofilowe, takie jak:

 • guma arabska,
 • alginiany,
 • karbomery,
 • pochodne celulozy, rozpuszczalne w wodzie (m.in. metyloceluloza)

oraz koloidy liofobowe:

 • krzemionka,
 • bentonit,

Działanie koloidów może opierać się na dwóch mechanizmach. Pierwszy związany jest z adsorbcją cząstek koloidu na powierzchni cząstek fazy stałej, co zapobiega procesowi łączenia się ich w większe skupiska i opadaniu na dno. Drugi mechanizm związany jest z przechodzeniem zawiesiny z postaci żelu w zol. Substancje zwiększające lepkość tworzą z fazą rozpraszającą formę żelu, dzięki czemu opadanie cząstek na dno jest utrudnione. Pod wpływem wstrząsania żel przechodzi w luźniejszą formę – zol, co pozwala na pobranie odpowiedniej dawki leku.

Wspomniane wcześniej kryteria podziału zawiesin związane są z wielkością cząstek rozdrobnionych i zawieszonych w cieczy rozpraszającej. W przypadku zawiesin do stosowania wewnętrznego wielkość tych cząstek powinna mieścić się w przedziale 0,1 do 30 μm, natomiast w zawiesinach do użytku zewnętrznego wielkość ta nie powinna przekraczać 80 μm.

Spośród zalet podawania leku w postaci zawiesiny wyróżnić można możliwość:

 • ukrycia nieprzyjemnego smaku i zapachu substancji czynnej (szczególnie istotne jest to w przypadku leków dla dzieci, dlatego też większość antybiotyków podawana jest dzieciom w postaci zawiesin do przygotowania bezpośrednio przed podaniem),
 • zwiększenia trwałości danego leku,
 • podania w formie płynnej substancji nierozpuszczalnej w wodzie,
 • uzyskania zjawiska przedłużonego działania danej substancji.

Dodatkowo lek w formie zawiesiny stanowi świetną alternatywę dla innych postaci, m.in. tabletek (łatwość połknięcia, zmniejszenie ewentualnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego).

Przygotowanie zawiesiny rozpoczynamy od roztarcia wcześniej odważonej substancji (bądź mieszaniny substancji) w moździerzu. Następnie dodajemy substancje zwiększające lepkość bądź związki zwilżające, ułatwiające proces zawieszenia leku w roztworze. Na końcu dodajemy porcjami  płynną ciecz, stanowiącą fazę rozpraszającą, a tak przygotowany preparat umieszczamy w butelce, koniecznie opatrzonej informacją „zmieszać przed użyciem”.

Sprawdź także:

Na zakończenie warto także wspomnieć o trwałości zawiesin. Przyjmuje się, że przygotowane w warunkach aptecznych wykazują stabilność przez 7 dni (te wykonane przy użyciu roztworów wodnych), natomiast te wykonane na spirytusie – do 30 dni. Pierwszymi i możliwymi do zaobserwowania oznakami braku stabilności zawiesiny są zmieniające się jej cechy organoleptyczne. Dotyczy to:

 • wytrącenia się osadu,
 • tworzenia się kryształków substancji,
 • trudności z ponownym uzyskaniem homogenicznej, równomiernie rozproszonej zawiesiny.

Źródła:

 1. „Receptura apteczna – podręcznik dla studentów farmacji”, prof.dr hab.n.farm. Renata Jachowicz, PZWL, 2004
 2. „Przewodnik po recepturze aptecznej dla studentów Wydziału farmaceutycznego”, pod red. Kazimiery Henryki Bodek, Łódź 2012
 3. „Kleiki, zawiesiny i emulsje w dawnej i współczesnej recepturze.” Aptekarz Polski, nr 110/88 , październik 2015
 4. „Wybrane aspekty określania trwałości leków recepturowych.” Aptekarz Polski, nr 74/52 , październik 2012

mgr farm. Mateusz Jabłoński

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz