REKLAMA

Krople

REKLAMA
REKLAMA

Krople (guttae)

Krople (guttae) są płynną postacią leku otrzymywaną w wyniku rozpuszczenia substancji leczniczej w rozpuszczalniku, leku płynnym albo zmieszania kilku leków płynnych. Rozpuszczalnikiem może być woda, etanol, glicerol, parafina jak i oleje roślinne. Krople zwykle przepisywane są w niewielkich ilościach od 5 do 30g. Ze względu na wyższe stężenie substancji czynnych niż w pozostałych płynnych postaciach leku dawkowane są za pomocą kroplomierza. Zwykle jest to od 5 do 30 kropli. Często w ich składzie możemy spotkać substancje należące do wykazu A, B lub N. Zazwyczaj krople nie zawierają substancji poprawiających smak czy zapach (corrigentia). Zwykle zażywane są na cukrze, rozpuszczone w wodzie, mleku czy w herbacie. Należy pamiętać, że w kontakcie z niektórymi sokami np. grejpfrutowym może dochodzić do licznych interakcji.

Sprawdź: Vademecum

W zależności od wskazania leczniczego krople do użytku wewnętrznego dzielimy na:

REKLAMA
REKLAMA
 • krople nasercowe (guttae cardiacae),
 • uspokajające (guttae sedativae),
 • krople żołądkowe (guttae stomachicae),
 • krople rozkurczowe (guttae spasmolyticae).

Ogólny sposób wykonania

 • w pierwszej kolejności należy sprawdzić dawki,
 • następnie przygotowujemy zlewkę i butelkę odpowiedniej wielkości,
 • odważamy kolejno przepisane ilości składników płynnych i mieszamy, odważone substancje stałe rozpuszczamy we wcześniej przygotowanej mieszaninie, jeżeli w składzie leku nie ma substancji stałych składniki płynne możemy odważyć bezpośrednio do wytarowanej butelki,
 • jeżeli w składzie kropli jest roztwór wodny należy go przygotować w pierwszej kolejności, a następnie dodać pozostałe składniki płynne,
 • wszystkie składniki grubokrystaliczne (np. mentol, chlorowodorek efedryny) rozcieramy najpierw w moździerzu,  
 • w przypadku roztworów rzeczywistych należy je uprzednio przesączyć i przelać do butelki,
 • dołączamy zakraplacz, białą sygnaturkę z opisem.

W przypadku kropli niezwykle istotne jest szczelne zamknięcie butelki. Niedomknięcie opakowania może spowodować wpływ czynników zewnętrznych na jakość leku oraz wyparowanie rozpuszczalnika co może doprowadzić do zmiany stężenia kropli.

Do przygotowania tej postaci leku nie powinno stosować się roztworów pomocniczych. Roztwór taki sporządza się ex tempore w sytuacji, gdy potrzebna jest bardzo mała ilość składnika stałego, wykorzystuje potrzebną ilość a resztę wylewa.

Sprawdź także:

Kontrola dawkowania

Na ciężar kropli, od którego zależy dawka substancji leczniczej, mają wpływ następujące czynniki:

 • gęstość cieczy,
 • rodzaj dozownika,
 • napięcie powierzchniowe cieczy,
 • napięcie międzyfazowe ciecz/szkło.

Masa pojedynczej kropli oraz ilość kropli zawartych w 1 gramie:

Rodzaj cieczy Masa kropli w mg Ilość kropli w 1 g
Woda i roztwory wodne 50 20
Etanol i roztwory etanolowe 15 65
Nalewki 19 53
Olejki eteryczne 19 51
Oleje tłuste 23 44
Nicethamidum sol. (Cardiamidum sol.) 33 30

Dla kropli złożonych z płynów o różnej gęstości oblicza się średnią ilość kropli otrzymaną z 1 g mieszaniny lub średnią masę jednej kropli tej mieszaniny  i sprawdza się przepisaną dawkę.

Rp.

Sol. 2% Ethylmorphini hydrochloridi

Nicethamidi solutio aa 15,00

3 razy dziennie po 20 kropli

Wykonanie

ciężar 1 kropli roztworu wodnego 50,00 mg
ciężar 1 kropli niketamidu 33,00 mg
razem 83,00 mg

 

średni ciężar 1 kropli mieszaniny wynosi 83 mg / 2 = 41,5 mg

pacjent jednorazowo zażyje 20 kropli

20 kropli * 41,5 mg = 830 mg kropli złożonych

830 : 2 = 415 mg jednorazowa dawka roztworu niketamidu

3 * 0,415 = 1,245 g dobowa dawka roztworu niketamidu

830 : 2 = 415 mg 2% roztworu chlorowodorku etylomorfiny

czyli

2 – 100

x – 0,415

x = 0,0083 jednorazowa dawka chlorowodorku etylomorfiny

3 * 0,0083 = 0,0249 dobowa dawka chlorowodorku etylomorfiny

W przypadku różnego udziału wagowego poszczególnych składników należy to uwzględnić w obliczeniach.

Przykłady niezgodności recepturowych w kroplach

 • ciecze niemieszające się – ta niezgodność najczęściej pojawia się przy zestawieniu roztworów wodnych z olejami
 • wysolenie, niektóre substancje rozpuszczone w wodzie mogą wpływać na zmniejszenie rozpuszczalności innych związków obecnych w roztworze (krystaloidów i koloidów),
 • tworzenie się związków kompleksowych – po wymieszaniu nalewek garbnikowych z alkaloidami dochodzi do  wytrącania osadów zawierających tzw. związki kompleksowe,
 • przekroczona rozpuszczalność – zwykle są to dwa przypadki: lek nie rozpuszcza się w danym rozpuszczalniku (wodzie lub oleju) albo lek nie rozpuszcza się w podanej ilości rozpuszczalnika (wody, oleju).

Osobny artykuł: Niezgodności recepturowe przekroczona rozpuszczalność substancji leczniczej

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 2. Krówczyński L., Jachowicz R., Ćwiczenia z receptury, Kraków 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Siedlicka E., Zdzieborsa M., Karpińska J., Chałasińska B., Sieradzki E., Technologia postaci leku recepturowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Telejko E., Winnicka K., Rutkowska E., Sosnowska K., Mazurek-Wądołkowska  E., Słodownik T., Technologia postaci leku, Białystok 2005, Akademia Medyczna w Białymstoku

mgr farm. Sylwia Bogiel

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz