REKLAMA

Substancje pomocnicze

REKLAMA
REKLAMA

Substancje pomocnicze stosowane w recepturze aptecznej

Do substancji pomocniczych należą związki naturalne bądź syntetyczne oraz ich mieszaniny, które nie wchodzą w reakcje niepożądane wpływające na trwałość leku. Nie wpływają one na lepszy stanu leku, ale mogą często ułatwić przyjęcie leku.

Do ich głównych zadań należą:

 • nadanie właściwej postaci leku,
 • wpływ na właściwości fizyczne produktu,
 • poprawa wyglądu i smaku leku,
 • zwiększenie trwałości substancji leczniczej,
 • wpływ na szybkość uwalniania i wchłaniania substancji leczniczej (wzrost  biodostępności).

Rozpuszczalniki

Woda oczyszczona – Aqua purificata

REKLAMA
REKLAMA

Występują dwa rodzaje wody oczyszczonej:

 • woda oczyszczona produkcyjna (do bezpośredniego zastosowania),
 • woda oczyszczona w pojemnikach.

Woda oczyszczona nie może zawierać środków konserwujących.

Ta produkcyjna używana jest do wytwarzania preparatów nieobjętych wymaganiem jałowości i apirogenności, jak i do produkcji wody do wstrzykiwań.

Woda do wstrzykiwań – Aqua ad iniectabilia (Aqua pro iniectione)

Jest ona stosowana do podawania pozajelitowego jak i do oczu. FP VI wyróżnia dwa rodzaje wody do wstrzykiwań:

 • produkcyjną,
 • do wstrzykiwań wyjałowioną, czyli wodę do wstrzykiwań produkcyjną w pojemnikach i wyjałowioną – jest ona stosowana do  rozpuszczania lub rozcieńczania leków do podania pozajelitowego, lub jako rozpuszczalnik do wytwarzania leków pozajelitowych.

Alkohol etylowy – Ethanolum 96% (Ethanol 96%, Ethanol 760g/l, Ethanol 96°, Spiritus Vini rectificatus)

 Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

Jest to lotna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i higroskopijna. Nie miesza się z olejami mineralnymi. Jest stosowana jako rozpuszczalnik, a zewnętrznie w stężeniu 70% jako środek odkażający.

Glicerol – Glycerolum 86% (Glycerol 86%, Glicerol, Gliceryna)

Jest bezwonną, bezbarwną, przezroczystą cieczą o konsystencji syropu i słodkim smaku, zawierającą 14% wody. Pełni funkcję rozpuszczalnika a także jest stosowany jako środek utrzymujący wilgoć w połączeniu z wodą.

Makrogole – Glikole polioksyetylenowe (Polyethylenglycola, Polyoxyethylenglycola, PEG)

Są mieszaninami polimerów tlenku etylenu. Te o niższej masie cząsteczkowej od 200 do 600 są ciekłe w temperaturze pokojowej. PEG 200, 300, 400 i 600 są bezbarwnymi lub żółtawymi, przezroczystymi cieczami o charakterystycznym zapachu i gorzkawym, lekko piekącym smaku. Są stosowane jako rozpuszczalniki jak i solubilizatory substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie.

Substancje zwiększające lepkość

Są to wielkocząsteczkowe hydrofilowe koloidy albo koloidy asocjacyjne. Koloidy asocjacyjne są to cząsteczki nierozpuszczalne w wodzie, mające zdolność silnego uwadniania. Substancje zwiększające lepkość dzielimy na 3 grupy: półsyntetyczne pochodne celulozy, naturalne polimery i polimery syntetyczne

Półsyntetyczne pochodne celulozy:

 • metyloceluloza (MC),
 • karboksymetyloceluloza (CMC),
 • hydroksypropyloceluloza,
 • hydroksypropylometryloceluloza.

Polimery naturalne:

 • guma akacjowa (arabska),
 • tragakanta,
 • alginian sodu,
 • skrobia ziemniaczana,
 • skrobia pszeniczna,
 • żelatyna.

Polimery syntetyczne:

 • karbomer (carbopol),
 • poloksamer (pluronic).

Koloidy asocjacyjne:

 • bentonit.

Substancje poprawiające smak, zapach i wygląd postaci leku

Są to substancje stosowane w celu poprawy właściwości organoleptycznych postaci leku.

Substancje poprawiające smak:

 • mają one za zadanie maskować przykry smak lub nadawać smak substancjom bezsmakowym.

Do metod maskujących przykry smak zaliczamy:

 • użycie nierozpuszczalnej formy substancji,
 • zastosowanie roztworu o wysokiej lepkości, co zmniejsza kontakt substancji leczniczej z kubkami smakowymi,
 • zastosowanie emulgowania, gdyż emulsja jest lepsza smakowo,
 • użycie proleków,
 • dodanie małych ilości związków znieczulających zakończenia nerwów smakowych jak fenolan sodu, mentol, olejek miętowy,
 • dodanie substancji musujących, które poprzez wydzielanie dwutlenku węgla znieczulają kubki smakowe,
 • przechowywanie preparatu w lodówce, gdyż schłodzenie leku zmniejsza nieprzyjemny smak.

Wśród substancji poprawiających smak znajdują się te wykazujące właściwości aromatyzujące jak i słodzące.  Te pierwsze wykazują również wpływ na zapach. Zaliczymy tu olejki eteryczne np. miętowy czy cytrynowy. Jako substancji słodzącej używa się najczęściej cukru in substantia lub syropów, np. syropu prostego, syropów owocowych, ale także mannitolu, sorbitolu czy glicerolu. Do sztucznych substancji słodzących zaliczamy aspartam, sacharynę i jej sól sodową.

Substancje poprawiające zapach:

Wśród substancji poprawiających zapach znajdziemy głównie olejki eteryczne, ale także nalewki z surowców olejkowych, syropy owocowe lub syntetyczne substancje zapachowe.

Sprawdź także: Corrigentia – substancje stosowane w recepturze poprawiające smak i zapach leków

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

mgr farm. Sylwia Bogiel

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz