REKLAMA
Autor: Justyna Koziej Opublikowano: 2 stycznia 2020

Niezgodności recepturowe – mieszaniny eutektyczne

REKLAMA
REKLAMA

Mieszaniny eutektyczne, co to takiego?

Mieszaniny eutektyczne są przykładem niezgodności fizycznych czyli zmian fizycznych leku, polegających na zmianie konsystencji, stanu skupienia czy zaniku własności leczniczych, obserwowane podczas sporządzania niektórych proszków oraz czopków. Z reguły dodając do czystego związku chemicznego chociażby niewielką ilość innej substancji, obniżamy jego temperaturę topnienia. Niekiedy (w zależności od rodzaju i ilości użytej substancji) spadek temperatury topnienia może być tak duże, że przygotowana mieszanina wilgotnieje a nawet rozpuszcza się lub topi w temperaturze pokojowej. Zjawisko to nazwano euteksją, a powstałą w ten sposób mieszaninę – eutektyczną. Określenie pochodzi z greckiego eutektikos czyli dobrze topiący się.

Osobny artykuł: Niezgodności recepturowe

Co ma wpływ na tworzenie się mieszanin eutektycznych?

Odpowiedzialność za to zjawisko jak już wyżej wspomniano mają rodzaj i ilości użytych substancji do sporządzenia leku. W praktyce aptecznej są to połączenia: salolu z kamforą, wodzianem chloralu, mentolem, mocznikiem, jak i również tymol z mentolem, mentol z kamforą czy kamfora z fenolem. Dodatkowo wpływ ma skład procentowy końcowej mieszaniny. Potwierdzono, że wilgotność powietrza nie ma znaczenia na wystąpienie zjawiska euteksji.

REKLAMA
REKLAMA

Obniżenie temperatury topnienia mieszanin może utrudniać przyrządzanie czopków, gdyż mogą wpływać na temperaturę topnienia masła kakaowego. Prowadzi to do sytuacji, w której masa czopkowa będzie płynna w temperaturze pokojowej. Wśród substancji, powodujących to zjawisko można wymienić:

 • kamforę,
 • chlorobutanol,
 • wodzian chloralu,
 • olejki eteryczne,
 • mentol.

Jak zapobiec powstaniu mieszanin eutektycznych?

Jeśli w recepcie na proszki występują dwie substancje wymienione wyżej, które powodują powstanie niezgodności należy je rozdzielić. Ponadto w mieszaninie wieloskładnikowej można oddzielić składnik odpowiedzialny za euteksję lub zmieszać składniki w odpowiedniej kolejności. W przypadku czopków należy dodać składnik o wyższej temperaturze topnienia jak wosk czy olbrot w niewielkiej ilości.

Osobny artykuł: Niezgodności recepturowe – hydroliza

Mieszaniny semitektyczne

Niektóre sole zawierają wodę krystaliczną i są trwałe przy określonej wilgotności względnej powietrza i temperatury. Dla przykładu siarczan sodowy dziesięciowodny traci wodę krystaliczną poprzez wyparowanie w temp. 20 stopni Celsjusza przy wilgotności względnej powietrza 77,4% lub podczas ogrzewania do 32,5 stopni Celsjusza. Utratę wody krystalicznej mogą powodować inne substancje takie jak NaBr, NaCl. Aby uniknąć takich sytuacji zaleca się stosowanie soli bezwodnych.

Przykłady recept:

Rp.
Thymoli 1,0
Mentoli 1,5
Acidi borici 10,0
Talci
Zici oxydi    aa 30,0
M.f.pulvis
D.S. posypka

Mieszanina tymolu i mentolu upłynnia się w temperaturze pokojowej. Tymol należy rozetrzeć z talkiem, mentol z tlenkiem cynku i kwasem borowym. Następnie tak otrzymane mieszaniny połączyć ze sobą.

Rp.
Camphorae 60,0
Phenol liquefati 30,0
Ethanol 10,0
M.f.sol.

Po zmieszaniu otrzymuje się pożądany, wieloskładnikowy eutektyk, stosowany w stomatologii. Kamfora nie rozpuści się w płynnym fenolu oraz w takiej małej ilości etanolu.

Rp.
Mentholi 0,1
Camphorae 0,2
Paraffini liq. 30,0
M.D.S

Proszki zmieszane ze sobą nie rozpuszczają się całkowicie w płynnej parafinie. Przezroczysty roztwór otrzyma się poprzez osobne rozpuszczenie mentolu i kamfory w parafinie i następne połączenie roztworów ze sobą.

  Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

Rp.
Thymoli 1,0
Mentholi 1,5
Acidi borici 10,0
Boli albae
Talci  aa 15,0
M.f.pulvis

Podczas mieszania składników unikać bezpośredniego kontaktu mentolu z tymolem, gdyż eutektyk ciężko będzie rozprowadzić w proszku. Najlepszym rozwiązaniem jest roztarcie osobno tymolu z glinką białą, a mentol z talkiem i połączenie dwóch mieszanin.

Sprawdź także:

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, 2015, PZWL, Warszawa.
 2. Krówczyński L., Ćwiczenia z receptury, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. http://www.aptekarzpolski.pl/2016/01/trudnosci-i-niezgodnosci-recepturowe/ (dostęp 01.12.2019).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz