REKLAMA

Mieszanki

REKLAMA
REKLAMA

Mieszanki (mixturae)

Mieszanki (mixturae) należą do płynnych postaci leku, są stosowane do użytku wewnętrznego, przepisywane zwykle w ilościach od 60 do 250g. Przyjmowane są łyżkami lub łyżeczkami. Składnikami mieszanek mogą być substancje o różnych właściwościach fizykochemicznych: stałe, płynne, zarówno roztwory, odwary, napary, wyciągi, nalewki itp.

Sprawdź: Vademecum

Ze względu na różnorodność składników mieszanki mogą być mętne, opalizujące lub klarowne, czasem mogą nawet się rozwarstwiać. Ważne by na czas zażycia leku wykazywały równomierne rozproszenie składników. Nie należy ich sączyć ani cedzić (chyba że użyte składniki dają roztwór rzeczywisty np. roztwory soli bromków). W odróżnieniu od kropli w mieszankach stosuje się środki poprawiające smak, zapach czy wygląd leku (corrigentia). Spełniają one niekiedy rolę środków wspomagających (adiuvantia) wykazując działanie np.:

REKLAMA
REKLAMA
 • wykrztuśne – sirupus althaeae, sirupus thymi,
 • zwiększające łaknienie – sirupus aurantii, tinctura aurantii,
 • na przewód pokarmowy – aqua menthae piperitae, aqua foeniculi, tincturae menthae piperitae.

Mieszanki mogą należeć do wykazu środków słabo, silnie lub niekiedy bardzo silnie działających. Powinny być zużyte w ciągu 7 dni, są bowiem nietrwałą postacią leku.

Sposób wykonania 

 • przygotowujemy zlewkę i butelkę odpowiedniej wielkości,
 • w wytarowanej zlewce odważamy część przepisanej wody i rozpuszczamy w niej składniki dobrze rozpuszczalne, odważając je kolejno na wadze proszkowej, obowiązuje tu zasada odważania składników od najmniejszych ilości,
 • substancje trudno rozpuszczalne, nierozpuszczalne lub grubokrystaliczne, składniki gęste i wyciągi suche odważamy do moździerza, dobrze rozcieramy, rozpuszczamy lub zawieszamy w wodzie, syropie lub roztworze gumy arabskiej i wprowadzamy do leku,
 • po rozpuszczeniu substancji stałych w wodzie dodaje się wyciągi płynne oraz nalewki, które jako roztwory etanolowe niejednokrotnie ułatwiają rozpuszczenie substancji trudno rozpuszczalnych,
 • na samym końcu dodajemy substancje poprawiające smak, zapach lub wygląd,
 • do zamkniętej butelki dołączamy białą sygnaturę z opisem “zmieszać przed użyciem”.

Kiedy podstawę mieszanki stanowią syropy, a nie zapisano w niej wody, substancje stałe rozpuszczamy w syropach na zimno albo w niewielkiej ilości wody lub etanolu odejmując ją od całości leku. Ilość dodanej wody lub etanolu nie powinna przekroczyć 5% ogólnej masy leku.

 Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

Często w składzie recepty przepisane są nierozpuszczalne formy substancji leczniczych np. fenobarbital zamiast fenobarbitalu sodu, kodeina zamiast fosforanu kodeiny czy teofilina zamiast aminofiliny. Należy wówczas dokonać zmiany na postać rozpuszczalną uwzględniając różnice między masami cząsteczkowymi. Zmianę powinno zanotować się na recepcie. W celu uniknięcia niezgodności farmaceutycznych powinno przestrzegać się właściwej kolejności mieszania i dodawania składników. Na przykład fenobarbital sodu i bromek amonu czy fenobarbital sodu i fosforan kodeiny dają niezgodność w odpowiednich stężeniach. Należy wówczas fenobarbital sodu rozpuścić w wodzie , a bromek amonu czy fosforan kodeiny dodać na samym końcu.

Podczas przygotowywania mikstur możliwe jest posługiwanie się roztworami zapasowymi substancji leczniczych. Niezbędne jest wówczas uwzględnienie w recepcie ilości wody, którą dodaje się razem z roztworem zapasowym.

Kontrola dawkowania

W tej postaci leku konieczne jest sprawdzenie dawkowania składników silnie działających.

Rp.
Phenobarbitali natrici
Codeini phosphatis  aa 0,85
Metamizoli natrici 20,00
Valerianae tinct. 40,0
Neospasmini   50,00
Aquae ad 250,00
M.f.mixt.
D.S. 3*dziennie łyżeczkę

masa łyżeczki = 5,0 g

sprawdzamy dawkę jednorazową i dobową fosforanu kodeiny i fenobarbitalu sodowego:

0,85 – 250

x      –  5,0

x=0,017 dawka jednorazowa

3*0,017=0,051 dawka dobowa

sprawdzamy dawkę jednorazową i dobową metamizolu sodowego:

20,0 – 250

x      –  5,0

x = 0,4 dawka jednorazowa

3 * 0,4 = 1,2 dawka dobowa

dawki nie zostały przekroczone

Do gotowych leków dodawanych do mieszanek recepturowych zaliczamy m.in.

 • tussipect sir.: zawiera 0,07 chlorowodorku efedryny
 • pini sir.: zawiera 0,05 fosforanu kodeiny
 • neospasminę czy pasispasminę

Mieszanki recepturowe wg. RP to:

 • sal erlenmeyeri,
 • liquor pectoralis RP,
 • mixtura nervina RP,
 • mixtura pepsini RP.

Jednymi z częściej spotykanych mieszanek w recepturze aptecznej są mikstury uspokajające zawierające w swoim składzie sole bromu. Jeżeli w danej recepcie zapisano kilka bromków, należy uwzględnić ich łączną dawkę. Według FP VI maksymalna dobowa dawka bromków wynosi 1g.

Sprawdź także:

mgr farm. Sylwia Bogiel

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz