REKLAMA

Krople do oczu

REKLAMA
REKLAMA

Krople do oczu (Guttae ophthalmicae)

Krople do oczu (Guttae ophthalmicae) są najczęściej stosowanymi preparatami farmaceutycznymi, przeznaczonymi do podania do oczu. Poza kroplami stosuje się również maści i płyny do oczu. Podchodząc czysto teoretycznie do tematu kropli ocznych należy podkreślić, iż są to jałowe, pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych roztwory wodne lub olejowe jednej lub kilku substancji leczniczych, przeznaczone do podawania do oka. Dopuszcza się stosowanie zawiesin, jednak w ich przypadku wielkość  cząstek nie może przekraczać 20 µm.

Sprawdź: Vademecum

Bezpośrednim miejscem aplikacji kropli jest najczęściej podanie do worka spojówkowego, rzadziej na gałkę oczną. Jednymi z najczęściej stosowanych substancji leczniczych w kroplach ocznych są antybiotyki, substancje znieczulające, antyalergiczne czy też steroidowe. Mając na uwadze dużą wrażliwość oka na uszkodzenia oraz na czynniki zewnętrzne, krople do oczu muszę spełniać szereg wymogów, aby nie powodowały podrażnień i nie wywoływały uczuleń narządu wzroku. Aby temu sprostać powinny wykazywać kilka istotnych cech:

REKLAMA
REKLAMA
 • Jałowość – uzyskuje się ją poprzez stosowanie jałowych substancji i rozpuszczalników, a także wykorzystując odpowiednie metody przygotowania kropli do oczu.
 • Izotonia – krople oczne powinny charakteryzować się ciśnieniem osmotycznym jak najbardziej zbliżonym do tego, jakie występuje w płynie łzowym, w przeciwnym razie mogą wywoływać uczucie pieczenia i podrażnienia.
 • Izohydria – równowaga kwasowo-zasadowa – krople oczne muszą wykazywać się pH odpowiadającym temu, jakie występuje w oku.
 • Klarowność – jako preparaty stosowane do oczu muszą być pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych.

Wspomniane wyżej warunki uzyskuje się poprzez dodatek do kropli do oczu odpowiednich substancji (najczęściej w formie roztworów pomocniczych).

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane do oczu

Jałowość preparatów do oczu uzyskuje się na kilku poziomach. Przede wszystkim wytwarzanie kropli do oczu powinno przebiegać w warunkach aseptycznych. Uzyskuje się je stosując do tego celu loże z laminarnym nawiewem powietrza. Kolejną istotną kwestią jest stosowanie jałowych substancji i jałowego roztworu rozpuszczalnika (najczęściej jest to jałowa woda). Samo jednak wytworzenie jałowych kropli do oczu nie zagwarantuje, iż zachowają one swoją jałowość w okresie użytkowania przez pacjenta. W tym celu stosuje się dodatek środków konserwujących, które maja za zadanie wyeliminowanie zakażeń wtórnych preparatu. Wyjątek stanowią krople w pojemnikach jednodawkowych, krople zawierające w swym składzie środek wykazujący już działanie przeciwbakteryjne oraz krople na zranione i uszkodzone oko.
Najczęściej stosowanymi środkami konserwującymi są:

 • chlorek benzalkoniowy,
 • chlorheksydyna,
 • hydroksybenzoesan metylu/propylu,
 • tiomersal,
 • EDTA (stosowany w połączeniu z innymi).

Dobór odpowiedniego środka konserwującego zależy od użytej substancji czynnej. W zastosowanym stężeniu środek ten nie powinien wykazywać działania drażniącego (za co odpowiada właściwa czystość chemiczna związku) oraz nie powinien wchodzić w interakcje ze składnikami leku. Ponadto musi spełniać wymogi termostabilności, a także charakteryzować się szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. W praktyce stosuje się mieszaniny środków konserwujących, aby zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa przeciwdrobnoustrojowego.

Izotonia kropli ocznych pozwala uniknąć drażniącego działania preparatu na gałkę oczną. Aby zapewnić odpowiednie ciśnienie osmotyczne (powinno się ono mieścić w przedziale 280-300 mOsm/l) stosuje się dodatek roztworów izotonizujących, m.in. chlorku sodu czy azotanu potasu. Dopuszcza się wyjątkowo zastosowanie roztworów kropli hipertonicznych, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

pH kropli do oczu powinno być zbliżone do pH płynu łzowego, które mieści się w granicach 7,0 – 7,4. Farmakopea Polska dopuszcza, aby roztwory kropli do oczu wykazywały pH w przedziale 3,5 – 8,5. W tym celu jako dodatek stosuje się odpowiednie roztwory buforujące, mające za zadanie utrzymanie stałego pH preparatu, np. bufor fosforanowy, cytrynianowy, boranowy. Dodatek substancji buforujących dotyczy zwłaszcza kropli, mających w swoim składzie antybiotyk. Klarowność kropli ocznych uzyskuje się poprzez sączenie preparatu. W zależności od sposobu wytwarzania używa się sączków klarujących (dla metody wyjaławiania termicznego) bądź sączków wyjaławiających.

Sprawdź także:

Dodatkowymi substancjami dodawanymi do kropli ocznych są środki zwiększające lepkość gotowego leku. Ma to na celu wydłużenie czasu kontaktu preparatu z powierzchnią gałki ocznej, dzięki czemu uzyskuje się wydłużony czas działania substancji leczniczych. Najbardziej rozpowszechnionymi roztworami zwiększającymi lepkość kropli ocznych są: hydroksyetuloceluloza (HEC), metyloceluloza (MC) oraz alkohol poliwinylowy.

Roztwory substancji pomocniczych uzyskuje się poprzez rozpuszczenie pożądanej substancji w jałowej wodzie (w przypadku niektórych związków należy użyć podwyższonej temperatury rozpuszczalnika), przesączenie przez sączek klarujący i wyjałowienie w temperaturze 120 ⁰C przez 20 min. Wyjątkiem są roztwory zwiększające lepkość – nie zaleca się ich sączenia. Tak przygotowane roztwory można przechowywać przez 3 miesiące (po pobraniu po raz pierwszy porcji roztworu można go przechowywać tylko przez miesiąc).

Znając już kryteria, jakie muszą spełniać krople do oczu, oraz mając wiedzę na temat dodatkowych substancji mogących występować w tych preparatach należy wspomnieć o sposobach przygotowywania tego typu leków. Wyróżnia się dwie podstawowe metody wytwarzania kropli ocznych:

 • metoda sączenia wyjaławiającego,
 • metoda wyjaławiania termicznego.

W obydwu przypadkach przygotowanie opiera się na rozpuszczeniu substancji czynnej w odpowiedniej ilości jałowej wody (zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w Farmakopei dotyczącymi ilości rozpuszczalnika potrzebnego do rozpuszczenia 0,1 g substancji czynnej) oraz dopełnieniu do wymaganej ilości właściwymi roztworami izotonizującymi i buforującymi. Po dodaniu środka konserwującego tak otrzymany roztwór należy przesączyć przez sączek wyjaławiający (w metodzie sączenia wyjaławiającego), wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego, który dzięki określonej wielkości porów pozwala zapewnić jałowość preparatu (m.in. sączek Schotta G3, G4, sączek membranowy) i przelać do jałowej buteleczki. W metodzie wyjaławiania termicznego gotowy roztwór poddaje się działaniu wysokiej temperatury przez określony czas. Proces wyjaławiania przeprowadza się dla roztworu znajdującego się już w końcowym pojemniku (buteleczce). Nakrętkę (zakraplacz) zakłada się już po etapie wyjaławiania.

Z praktycznego punktu widzenia warto jeszcze wspomnieć o zasadzie, jaka obowiązuje przy wytwarzaniu kropli w warunkach aptecznych. Jeśli ilość jałowej wody, jaką należy użyć do uzyskania izotonicznego roztworu jest mniejsza niż 20% przepisanej ilości kropli, wtedy substancję czynną powinno rozpuścić się bezpośrednio w roztworze izotonizujacym. I odwrotnie, jeśli jałowa woda stanowić będzie ponad 90% pojemności przepisanego leku, substancję czynną powinno rozpuścić się tylko w wodzie, z pominięciem roztworu izotonizującego.

Na koniec należy jeszcze nadmienić o kroplach ocznych niebędących roztworami, tj. w postaci zawiesin. Substancja zmikronizowana powinna być mniejsza niż 20 µm. Biorąc pod uwagę fakt, iż krople w postaci zawiesiny są wysycone substancją czynną, która dodatkowo występuje jeszcze w formie nierozpuszczalnej, preparaty te wykazują efekt wydłużonego uwalniania substancji leczniczej.

Piśmiennictwo:

 1. „Receptura apteczna – podręcznik dla studentów farmacji”, prof.dr hab.n.farm. Renata Jachowicz, PZWL, 2004.
 2. „Przewodnik po recepturze aptecznej dla studentów Wydziału farmaceutycznego”, pod red. Kazimiery Henryki Bodek, Łódź 2012.
 3. „Sposoby sporządzania kropli ocznych” Aptekarz Polski, listopad 2012, nr 75/53.
 4. „ Współczesna receptura apteczna widziana oczami stażysty”, Aptekarz Polski, grudzień 2014, nr 100/78.

mgr farm. Mateusz Jabłoński

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz