REKLAMA
Autor: Agata Zięba Opublikowano: 14 lipca 2019

Stężenie masowe i objętościowe etanolu

REKLAMA
REKLAMA

Zastosowanie alkoholu etylowego

Etanol stanowi bezbarwną ciecz o charakterystycznym zapachu, która może być wykorzystana w wielu dziedzinach życia. W medycynie stosowany jest między innymi do produkcji płynów dezynfekcyjnych czy medycznych chusteczek. Jego działanie antyseptyczne związane jest ze zdolnością denaturacji białek mikroorganizmów i rozpuszczania ich lipidów. Ważnym aspektem limitującym wykorzystanie etanolu jako środka antybakteryjnego jest jego niska efektywność względem spor bakteryjnych. Ponadto, omawiany związek może być wykorzystany jako rozpuszczalnik w procesie produkcji leków czy odtrutka np. w zatruciu metanolem, glikolem polietylenowym. Poza branżą medyczną alkohol etylowy może pełnić funkcje paliwa czy substratu do produkcji m.in. halogenków alkilowych, estrów [1], [2].

Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

Wpływ etanolu na organizm człowieka

Etanol po wprowadzeniu do organizmu wykazuje działanie ogólne, które szczególnie mocno wyrażone jest w ośrodkowym układzie nerwowym. Wywierany przez niego efekt, można porównać do uzyskanego po podaniu leków ogólnie znieczulających uspokajająco – nasennych. Jednorazowe „ostre” dawki etanolu hamują przekaźnictwo glutaminergiczne oraz aktywność kanałów wapniowych, jednocześnie nasilają neurotransmisję w szlakach hamujących w OUN – podsumowując mocno tłumią podstawowe funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Długotrwała ekspozycja na alkohol etylowy prowadzi do uzyskania odmiennych efektów. Blokowanie receptorów dla kwasu glutaminowego (NMDA) i kanałów wapniowych z czasem słabnie, dodatkowo można zaobserwować wzrost gęstości tych receptorów w niektórych regionach mózgu. Zmiany te prowadzą do zwiększenia pobudliwości OUN, które mocno zauważalne jest po zaprzestaniu przyjmowania etanolu. Ponadto, opisywane procesy mogą się stać przyczyną uszkodzeń neuronów.

REKLAMA
REKLAMA

Należy pamiętać że alkohol etylowy wpływa bezpośrednio na strukturę błon komórkowych. Jednorazowe dawki tego płynu zwiększają proporcje cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych, co skutkuje wzrostem płynności błony komórkowej. Długotrwałe przyjmowanie etanolu wywiera skutek odwrotny – prowadzi do zmniejszania płynności błon komórkowych [1].

Sprawdź także:

Wykorzystanie w recepturze aptecznej

Etanol zależnie od stężenia, może wchodzić w skład dwóch rodzajów roztworów. Gdy występuje w stężeniu poniżej 40o mówi się, że tworzy roztwory alkoholowe. Natomiast, jeśli występuje w roztworze w stężeniu wyższym od wcześniej wspomnianego, roztwory takie nazywa się spirytusami leczniczymi. Stężenie alkoholu etylowego może być zapisywane na kilka sposobów m.in. z wykorzystaniem zapisu objętościowego (w tzw. „stopniach”) i masowego (pod postacią stężenia procentowego). Powszechnie stosowany zapis objętościowy (v/v) stanowi częstą przyczynę pomyłek przy sporządzaniu leku recepturowego. Należy pamiętać, że przygotowanie rozcieńczenia etanolu w oparciu o przeliczenia w zapisie objętościowym jest niemożliwe, ponieważ zachodzi zjawisko kontrakcji, w wyniku czego zmniejsza się objętość powstałej mieszaniny. Dlatego też w wielu przypadkach konieczne jest, przed przystąpieniem do przygotowywania rozcieńczenia, odpowiednie przeliczenie ilości potrzebnych substratów ze stężenia objętościowego na masowe. W tym celu wykorzystuje się dane zawarte w farmakopealnych tabelach alkoholometrycznych. Poniższy przykład ilustruje poprawne przeliczenie opisywanych wielkości [2] [3]:

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Detreomycini 1,0
Talci veneti
Zinci oxidi
Glyceroli aa. 7,5
Ethanoli 30° Ad 50,0
M.f.susp.

 

Sprawdź także: Wina i nalewki lecznicze – przykład historycznego aptekarstwa

Obliczenia ilości etanolu 96°

30,00% obj. etanolu odpowiada 24,61% wag. etanolu,
96,00% obj. etanolu odpowiada 93,84% wag. etanolu

W 100 cz. etanolu 96° jest 93,84 cz. wagowych, to w ilu cz. etanolu 96º (x) znajduje się 24,61 cz. wagowych?

100,0 – 93,84

x – 24,61

x = 24,61 × 100 / 93,84

x = 26,23

26,23 g – 100,0 g

x – 26,0 g (z recepty)

x = 26,23 × 26,0 / 100,0

x = 6,82 g etanolu 96°

26,0 – 6,82 = 19,18 g wody

Do wykonania recepty należy użyć 6,82 g etanolu 96° i 19,18 g wody.

Osobny artykuł: Farmakopea w aptecznej recepturze

Bibliografia:

 1. ‘FARMAKOLOGIA – podstawy farmakoterapii tom 1-2 – Wojciech Kostowski, Zbigniew Herman, PZWL’. [Online]. Available: https://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/3301/tytul/farmakologia-podstawy-farmakoterapii-tom-1-2-kostowski-herman-wydawnictwo-lekarskie-pzwl. [Accessed: 15-Jun-2019].
 2. R. A. Polskiego, ‘10.2008 – „Alkohol etylowy w recepturze.” – Aptekarz Polski’.
 3. ‘Etanol – kalkulator recepturowy do przeliczania stężeń’, Opieka Farmaceutyczna w Praktyce.
 4. K. H. Bodek, Przewodnik po recepturze aptecznej: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego : praca zbiorowa. Łódź: Biuro Promocji Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego, 2009.
 5. M. Sznitowska (redakcja) „Farmacja stosowana technologia postaci leku”. Wydawnictwo PZWL, 2017, wyd 1.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz