REKLAMA
Autor: Patrycja Ciabach Opublikowano: 24 kwietnia 2019

Wagi stosowane w aptecznej recepturze

REKLAMA
REKLAMA

Nieodłącznym elementem sporządzania leków recepturowych w aptece jest dokładne odważanie poszczególnych składników leku. Farmaceutyczna precyzja nie byłaby możliwa bez wag analitycznych pozwalających na odmierzanie małych ilości składników. Wagi należą do niezbędnego wyposażenia każdej apteki wykonującej leki.

Różne typy wag

Jeszcze kilkanaście lat temu w recepturze aptecznej najczęściej wykorzystywane były wagi szalkowe. Dzięki postępowi technologicznemu powszechne stały się wagi elektroniczne. Charakteryzują się one znacznie szybszym, a co najważniejsze dokładniejszym pomiarem.

Relikty przeszłości

Wagi szalkowe nie znajdują już zastosowania w recepturze aptecznej. Często jednak można je spotkać jako odnowione i odrestaurowane eksponaty czy elementy dekoracji aptecznych wnętrz. Umiejętności posługiwania się tą wagą można nabyć na zajęciach z technologii postaci leku, kiedy ćwiczy się odważanie ciał stałych i cieczy.

REKLAMA
REKLAMA

Osobny artykuł: Oleje roślinne stosowane w recepturze

Wagi odważnikowe możemy podzielić na dwa typy:

 • wagi z aretażem o granicy obciążenia maksymalnego do 50 g
 • wagi z aretażem lub bez niego, o obciążeniu maksymalnym do 1000 g

Do odważania składników recepturowych stosuje się odważniki o odpowiedniej masie. Wyróżnia się dwa typy odważników:

 • odważniki mosiężne, niklowane lub chromowane o masach: 1,2, 5, 10,20, 50, 100, 200 g
 • odważniki aluminiowe w formie blaszek o specjalnym kształcie i różnej wielkości (poniżej 1g): 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg

Wagi teraźniejszości

Krokiem milowym dla dokładności pomiarów było wprowadzenie wag elektronicznych. Wagi te zbudowane są z wykorzystaniem układu silnika magnetoelektrycznego lub tensometrycznego przetwornika siły. Cechują się możliwością zerowania w całym zakresie pomiarowym. Duże, kontrastowe wyświetlacze pozwalają na łatwy i skuteczny odczyt wykonywanego pomiaru. Dodatkowo wagi wyposażone są w system kalibracji wewnętrznej i zewnętrznej. Często wagi te wyposażone są również w szklaną osłonę zewnętrzną, która zapobiega oddziaływaniom ruchu powietrza na wykonywany pomiar.

Sprawdź także: Wina i nalewki lecznicze – przykład historycznego aptekarstwa

Trzy typy wag elektronicznych

W literaturze fachowej opisuje się trzy typy wag elektronicznych przydatnych w pracy recepturowej. Są to wagi o maksymalnym obciążeniu do 50 g, 100 g i 2000 g.

Typ wagi Minimalne obciążenie Maksymalne obciążenie Klasa dokładności Wielkość podziału odczytu wagi Czas ważenia
I 0,02 g 50 g II 10 mg   ~3 s
II 100 g
III 0,1 g 2000 g III 1 g

Zasady prawidłowego ważenia

Wszystkie wykonywane pomiary powinny być wykonywane nie tylko z odpowiednią precyzją, ale również na odpowiednim rodzaju wagi, tak by wykluczyć wszystkie możliwe błędy pomiaru.

Prawidłowy sposób pomiaru masy obejmuje:

 • wybór wagi przystosowanej do odważania odpowiedniej masy składnika czy leku recepturowego
 • prawidłowe ustawienie wagi na stole recepturowym i jej wypoziomowanie
 • tarowanie naczyń, kart, opakowań

Należy pamiętać, że jeżeli surowiec farmaceutyczny potrzebny do produkcji leki wymaga rozdrobnienia i przesiania, czynność powinna być wykonana w pierwszej kolejności. W tej sytuacji dokładną ilość wskazaną w przepisie należy odważyć już po rozdrobieniu i przesianiu składnika. Wynika to z możliwości osadzania się minimalnych ilości surowca na ściankach moździeża czy sicie, a tym samym stratami masy rozdrobnionego już surowca.

Gdy skala jest za mała

W przypadku potrzeby odważenia ilości substancji leczniczej mniejszej niż możliwości wagi analitycznej należy wykonać rozcierkę, czyli triturację z substancją obojętną (np. laktozą). Powinno się ją wykonać w stosunku liczb całkowitych np. 1:10 lub 1:100. Po dokładnym obliczeniu należy odważyć odpowiednią ilość rozcierki, zawierającą wymaganą ilość substancji leczniczej.

Czytaj również: Jak dbać o apteczne wagi?

Kontrola wag

Legalizacja wag to nic innego jak zespół czynności, które mają na celu sprawdzenie czy dany przyrząd spełnia wymogi metodologiczne. Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku. Zaliczamy do nich m.in: wagi, liczniki energii elektrycznej czy odmierzacze paliw ciekłych. Ważnym jest, by pamiętać o terminach legalizacji wybranych urządzeń.

Ważność legalizacji dla nowego urządzenia ważna jest 35 miesięcy od końca roku, w którym zostało ono wyprodukowane. Natomiast okres ważności legalizacji ponownej (wykonywanej dla urządzeń pomiarowych już wprowadzonych do obrotu) dla wag automatycznych w Polsce wynosi 25 miesięcy.

Osobny artykuł: Czym jest pH roztworu?

Bibliografia:

 1. Receptura apteczna Renata Jachowicz PZWL Warszawa 2008, wyd.2.
 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000885/O/D20170885.pdf.
 3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000969/O/D20170969.pdf.
 4. https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja/legalizacja-przyrzadu-p/82,Legalizacja-przyrzadu-pomiarowego.html.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz